Bremerhaven – nothing to lose

13.10.2021: Niklas Piatkowski (Vorsitzender Embassy of Risk e. V.)