HMB: Bremerhaven – nothing to lose

Niklas Piatkowski (Vorsitzender Embassy of Risk e. V.)